αρχική σελίδα
τα νέα μας
η εταιρεία παρούσα κατάσταση πιστοποιημένη αξιοπιστία συλλογή-μεταφορα ΕΑΥΜ 
πιστοποιημένη αξιοπιστία

Η Medical Waste Α.Ε. διαθέτει ένα πλήρως αυτοματοποιημένο Σύστημα Αποστείρωσης για την επεξεργασία των ΕΑΑΜ το οποίο διαθέτει τα εξής πιστοποιητικά:

• Πιστοποιητικό από το Ίδρυμα Έρευνας Ινστιτούτο Pasteur ότι το σύστημα καλύπτει πλήρως τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12740/00 και 12347/99.

• Πιστοποιητικό Ποιότητας ISO ΕΝ 9001.

• Πιστοποιητικό του TUV για την κατασκευή του μηχανήματος σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/Ε.Ε.

• Αναλύσεις από το Ίδρυμα Έρευνας Ινστιτούτο Pasteur:

- Ανάλυση του νερού

- Ανάλυση του μικροβιακού φορτίου

- Ανάλυση του αέρα

Επίσης, η εταιρεία μας διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο παντός κινδύνου για τη δραστηριότητα της μεταφοράς των ΕΑΥΜ καθώς και της αποστείρωσης των ΕΑΑΜ και εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO ΕΝ 9001:2008, περιβάλλοντος ISO ΕΝ 14001:2004 και υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001:2007.

τα νέα μας επικοινωνία Continue in English ενδιαφέροντες
σύνδεσμοι
·Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
·Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
·Περιφέρεια Κρήτης
·Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
·7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης
·ΥΠΕΚΑ